LUPAKIRJAT

LAPL(S)- ja SPL-lupakirjat

Näihin ns. EASA-lupakirjoihin liittyvät määräykset löytyvät EU:n komission asetuksesta n:o 1178/2011 ”siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä” eli ns. lentomiehistöasetuksesta. Asetukseen tulee muutoksia aika ajoin ja tämän ohjeen kirjoitushetkellä ajantasainen, suomenkielinen versio löytyy seuraavasta linkistä:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1178-20190109&from=FI

Nämä lupakirjat eivät itsessään vanhene mutta niiden käyttöoikeus on voimassa vain tietyin edellytyksin. Alla on poimittu asetuksesta joitakin olennaisia kohtia, ei kuitenkaan sanatarkasti. Tekstiä vastaava asetuksen kohta on merkitty sulkuihin.

Lääketieteellinen kelpoisuustodistus

LAPL(S)-lupakirjan käyttämiseen tarvitaan voimassaoleva kevyiden ilma-alusten eli ns. LAPL-medikaali (MED.A.030 b)). Se on voimassa 5 vuotta, kunnes haltija täyttää 40 vuotta ja viimeinen ennen 40 ikävuoden täyttymistä myönnetty todistus on voimssa kunnes haltija täyttää 42 vuotta. Ikävuoden 40 jälkeen todistus on voimassa kaksi vuotta (MED.A.045 a) 4)).

SPL-lupakirjan käyttämiseen vaaditaan voimassaoleva luokan 2 medikaali (MED.A.030 c)). Se on voimassa 5 vuotta, kunnes haltija täyttää 40 vuotta ja viimeinen ennen 40 ikävuoden täyttymistä myönnetty todistus on voimssa kunnes haltija täyttää 42 vuotta. Ikävuosien 40-50 välillä todistus on voimassa 2 vuotta ja viimeinen ennen 50 ikävuoden täyttymistä myönnetty todistus on voimassa kunes haltija täyttää 51 vuotta. Ikävuoden 50 jälkeen todistus on voimassa yhden vuoden (MED.A.045 a) 3)).

Voimassaolon jatkamista koskeva lääkärintarkastus voidaan tehdä enintään 45 päivää ennen todistuksen viimeistä voimassaolopäivää (MED.A.045 b)).

Viimeaikainen kokemus

LAPL(S)- tai SPL-lupakirjaa saa käyttää vain jos viimeksi kuluneiden 24 kuukauden ajalta on vähintään 5 tuntia lentoaikaa ja 15 lentoonlähtöä päällikkönä sekä 2 koululentoa opettajan kanssa purjelentokoneella tai moottoripurjelentokoneella, poislukien TMG-moottoripurjelentokoneet (FCL.140.S a), FCL.230.S). Jos ehto ei täyty, on suoritettava joko tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa tai puuttuva lentoaika koululentoina tai valvottuina yksinlentoina (FCL.140.S c))

Matkustajan kuljettaminen

Matkustajia saa kuljettaa vasta, kun lupakirjan myöntämisen jälkeen on kertynyt 10 tuntia lentoaikaa tai 30 lentoonlähtöä päällikkönä purjelentokoneella tai moottoripurjelentokoneella (FCL.105.S b), FCL.205.S b)).

Matkustajia ei saa kuljettaa, ellei edellisten 90 päivän aikana ole suorittanut vähintään kolmea lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua saman tyypin tai luokan ilma-alauksella tai lentosimulaattorilla (purjelentäjän kannalta tämä tarkoittaa käytännössä purjelentokonetta) (FCL.060 b)).

Lentoonlähtötapa

Lähtötapaoikeuden säilymiseksi kullakin lentoonlähtötavalla on oltava viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään viisi lentoonlähtöä kyseisellä lähtötavalla (FCL.130.S c), FCL.220.S). Jos ehto ei täyty, on suoritettava puuttuva määrä koululentoina tai valvottuina yksinlentoina (FCL.130.S d)).

Lähtötapaoikeuden saavuttamiseksi muulla kuin lupakirjan
lentokokeessa käytetyllä lähtötavalla:

 • Vintturi- tai autohinaus: suoritettava vähintään 10 lähtöä koululentoina ja 5 valvottua lähtöä yksinlennolle (FCL.130.S a)).
 • Lentokonehinaus tai itselähtevä: suoritettava vähintään 5 lähtöä koululentoina ja 5 valvottua lähtöä yksinlennolle (FCL.130.S a)).
 • Harjoituslähdöt on merkittävä lentopäiväkirjaan ja kouluttajan on allekirjoitettava merkintä (FCL.130.S b)).

Taitolento

Taitolentoon vaaditaan taitolentokelpuutus purjelentokoneisiin (FCL.800).

Pilvilento

Pilvilentoon vaaditaan pilvilentokelpuutus (FCL.830 a))

Pilvilentoa saa lentää vain, jos viimeksi kuluneiden 24 kuukauden ajalta on vähintään tunti lentoaikaa tai viisi lentoa pilvilentokelpuutuksen mukaisia oikeuksia käyttäen purjelentokoneella tai moottoripurjelentokoneella, poislukien TMG-moottoripurjelentokoneet (FCL.830 d)). Jos ehto ei täyty, on suoritettava joko tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa tai vaadittu lisälentoaika tai lisälennot kouluttajan kanssa (FCL.830 e)).

Lentäminen korvausta vastaan

LAPL(S)-lupakirjan haltija ei saa toimia päällikkönä korvausta vastaan kun taas SPL-lupakirjan haltija voi tiettyjen ehtojen täyttyessä näin tehdä (FCL.205.S).

Mukana pidettävät asiakirjat

Aina mukana on oltava seuraavat asiakirjat (FCL.045):

 • lupakirja,
 • lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja
 • kuvallinen henkilötodistus

GPL-lupakirja

EU:n lentomiehistöasetuksen (kts. yllä) 12 artiklan mukaan EU:n jäsenvaltiot voivat purjelentokoneiden osalta olla soveltamatta asetuksen lupakirjavaatimuksia 8.4.2020 saakka. Kansallisella määräyksellä GEN M1-9 näin on tehty, eli kansallisilla lupakirjoilla voi lentää 8.4.2020 saakka, jolloin ne on viimeistään korvattava EASA-lupakirjoilla.

GPL-lupakirjaa säätelee kansallinen ilmailumääräys PEL M2-41 ”Purjelentäjän lupakirja”:

https://www.finlex.fi/data/normit/5574/PELM2-41_2007_fi.pdf

Alle on poimittu määräyksestä joitakin kohtia, ei kuitenkaan sanatarkasti.

Voimassaoloaika

Lupakirja myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lääketieteellinen kelpoisuustodistus

Lupakirjan voimassolon edellytyksenä on, että haltijalla on voimassaoleva luokan 1, 2, tai 4 lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

Viimeaikainen kokemus

Päällikkönä saa toimia vain, jos viimeisen 12 kuukauden ajalta on vähintään kaksi lentoa tai koululento purjelennonopettajan kanssa.

Matkustajan kuljettaminen

Oltava suoritettuna tarkastuslento matkustajankuljetusoikeutta varten ja tarkastuslentäjän merkintä lentopäiväkirjassa.

Matkustajaa saa kuljettaa vain, jos viimeisen 12 kuukauden aikana on suoritettu, aiottua lentoonlähtötapaa käyttäen, vähintään kaksi lentoa tai koululento purjelennonopettajan kanssa.

Lentoonlähtötapa

Mikäli kyseessä on muu kuin lähtötapa, jolla lupakirjan lentokoulutus on annettu, sitä voi käyttää vain jos:

 • lähtötapakoulutus on saatu ja koulutuksen antanut lennonopettaja on kuitannut sen koulutettavan lentopäiväkirjaan ja
 • viimeisten 24 kuukauden ajalta on vähintään yksi lento kyseistä lähtötapaa käyttäen tai koululento lennonopettajan kanssa tai itselähtevän osalta lennonopettajan valvonnassa.

Pilvilento

Pilvilentoon vaaditaan pilvilento-oikeus.

Pilvilentoa voi lentää vain, jos viimeisen 24 kuukauden ajalta täyttyy jokin seuraavista:

 • vähintään 1 tunti ohjaajana pilvilennoilla,
 • vähintään 3 tuntia mittarilentoa, lennonharjoittelulaitteella,
 • voimassaoleva mittarilentokelpuutus lentokoneita varten,
 • vähintään 1 tunti mittarilentoaikaa koululentoin purjelentokoneella, tai
 • hyväksytty pilvilennon tarkastuslento ja tarkastuslentäjän merkintä lentopäiväkirjassa.
Close Menu