Ehdotus uusiksi säännöiksi (30.11.-19 kokouksen käsittelyssä)

Räyskälän Ilmailukerho r.y.

Yhdistyksen säännöt (näiden sääntömuutosehdotusten toinen käsittely 30.11.2019)

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Räyskälän Ilmailukerho r.y. ja kotipaikka Hämeenlinnan kaupunki.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ilmailuharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää harrasteilmailussa tarvittavaa kalustoa ja antaa ilmailualan opetusta, sekä ryhtyy muihin tarkoitustaan edistäviin toimenpiteisiin.
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

2§ Jäsenet, oikeudet ja velvollisuudet

Jokainen hyvämaineinen henkilö, sekä oikeuskelpoinen yhteisö voi päästä yhdistyksen jäseneksi, mikäli hallitus ei jostain oleellisesta syystä anomusta hylkää.
Jäsenet ovat:
1. nuorisojäseniä, ikä alle 18 vuotta,
2. vuosijäseniä,
3. kannatusjäseniä, joina voi olla joko yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
4. kunniajäseniä.
Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erikoisen ansiokkaasti toiminut kerhon työssä ja sen hyväksi tai tukenut huomattavasti yhdistystä taloudellisesti.
Yhdistyksen jäsen, joka ei noudata sen sääntöjä ja hallituksen päätöksiä, virkailijoiden oikeutettuja määräyksiä, laiminlyö maksujen suorittamisen määräaikana tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, sekä yhdistykselle vahinkoa tuottavasti, voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä.
Jos joku katsoo kärsineensä vääryyttä 1 tai 4 momenteissa mainituissa kohdissa, voi hän kolmenkymmenen päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan kirjallisesti vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen kokoukseen, jolloin asian ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö kokouksessa.

3§ Jäsenmaksut

Jäsenten, lukuun ottamatta kunniajäseniä, on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksut, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.
Kannatusjäsenet suorittavat sen suuruisen jäsenmaksun kuin yhdistyksen syyskokous on määrännyt.

4§ Hallitus

Yhdistyksen hallituksen jäseninä ovat puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen keskuudesta valitaan kunkin jaoston puheenjohtaja sekä lisäksi purjelentojaoston varapuheenjohtaja. Valinnan suorittaa syyskokous ja valinta suoritetaan hallituksen valinnan yhteydessä. Hallituksen jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt itse itseään ja omaisuuttaan hallitseva henkilö.
Hallituksen toimikausi alkaa hallituksen valinnan suorittaneen vuosikokouksen päätyttyä.
Hallitus on päätösvaltainen, jos viisi (5) sen jäsentä on kokouksessa läsnä.
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö ja jos äänet menevät tasan puheenjohtajan ääni.
Hallituksen tulee:
1. edustaa yhdistystä ja vastata sen puolesta,
2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
3. valmistaa ja esittää kokouksissa käsiteltävät asiat,
4. panna täytäntöön kokouksien päättämät asiat,
5. hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja rahavaroja, sekä pitää niistä kirjaa ja tehdä vuosittain tilinpäätös, sekä esittää se toiminnantarkastajille,
6. hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle,
7. päättää harrastus- ja lentotoiminnassa tarvittavien välineiden käytöstä, hankinnasta ja myymisestä,
8. periä jäsenmaksut,
9. käsitellä kysymys jäsenen hyväksymisestä yhdistykseen ja mahdollisesta erottamisesta,
10. pitää luetteloa jäsenistä,
11. valita keskuudestaan yhdistykselle varapuheenjohtaja,
12. valita yhdistyksen sihteeri, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt,
13. ottaa ja erottaa mahdolliset palkattavat toimihenkilöt, sekä vahvistaa näiden palkkaus,
14. laatia tulo- ja menoarvio, sekä toimintasuunnitelma syyskokoukselle esitettäväksi,
15. ryhtyä kaikkiin muihin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä.

5§ Jaostot

Toimintansa tehostamiseksi ja asioitten hoidon helpottamiseksi voi yhdistyksessä toimia purjelentojaoston lisäksi eri ilmailulajeihin tai toiminnallisuuksiin erikoistuneita jaostoja.
Jaoston perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös jaoston lakkauttamisesta vaatii vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen syyskokous valitsee purjelentojaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja muille jaostoille puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Jaoston on pidettävä järjestäytymiskokous yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun yhdistys on pitänyt kokouksen, jossa jaostolle on valittu puheenjohtaja ja purjelentojaostolle myös varapuheenjohtaja. Tässä kokouksessa jaostolle valitaan muut jaoston johtokunnan jäsenet ja tarvittavat toimihenkilöt.
Jaoston johtokunnan toimikausi alkaa jaoston järjestäytymiskokouksen päätyttyä.
Jaostojen toimintaa säätelevät kullekin jaostolle laaditut yhdistyksen hallituksen hyväksymät jaoston säännöt.
Jaostot käsittelevät oman alansa kysymyksiä ja toimivat hallituksen antamin valtuuksin ja sellaisin rajoituksin kuin hallitus on päättänyt. Jaostojen tulee kokouksistaan pitää pöytäkirjaa ja esittää ne hallitukselle. Jaostojen tulee pitää oma tilinpito, laatia tulo- ja menoarvio, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Jaostojen tilit yhdistetään yhdistyksen kirjanpitoon, joka esitetään yhdistyksen kevätkokoukselle.

6§ Toiminnanjohtaja

Jos tarve vaatii, voi yhdistyksen hallitus kutsua avukseen toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtajan tehtävät ja velvollisuudet määrittelee hallitus erillisenä ohjesääntönä.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen harkinnan mukaan, tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii
Tällainen kokous on pidettävä ennen kuin kaksi (2) viikkoa on kulunut siitä, kun vaatimus hallitukselle jätettiin.
Kutsu varsinaisiin kokouksiin annetaan vähintään seitsemän (7) päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan sähköpostilla jäsenen ilmoittamalla sähköpostiosoitteella ja lisäksi ilmoittamalla yhdistyksen kotisivuilla.
Kutsussa on mainittava asiat, jotka kokouksessa käsitellään. Muista asioista älköön kokouksessa tehtäkö päätöstä.
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa:

• hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta,
• toiminnantarkastajien tarkastuskertomus ja hallituksen sen johdosta mahdollisesti antama lausunto,
• kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
• muut kokouskutsussa esitetyt asiat.
• jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Syyskokouksessa:

• jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavaa kalenterivuotta varten,
• hallituksen laatiman tulo- ja menoarvion ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman vahvistaminen,
• hallituksen puheenjohtajan vaali,
• jaostojen puheenjohtajien ja purjelentojaoston varapuheenjohtajan vaali,
• hallituksen muitten jäsenten vaali,
• kahden (2) toiminnantarkastajan ja näitten varamiesten vaali,
• muut kokouskutsussa esitetyt asiat.
• jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

8§ Äänioikeus ja äänestykset kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on vuosijäsenillä, kunniajäsenillä sekä 15 v. täyttäneillä nuorisojäsenillä yksi ääni. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti ja äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli ei näissä säännöissä toisin määrätä. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut säädettyjä maksuja yhdistykselle tai sen jaostoille, ei ole äänioikeutta. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama ehdotus, paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on avoin ellei suljettua lippuäänestystä pyydetä.

9§ Tili ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilivuotena ovat kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ennen maaliskuun 15. päivää.
Toiminnantarkastajien on tarkastettava tilit, sekä hallinto ja annettava niistä kertomuksensa ja lausuntonsa tili- ja vastuuvapauden myöntämiseksi vastuuvelvollisille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

10§ Erinäisiä muita säännöksiä

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erikseen, tai hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt valtuutuksissa tarkemmin määrätyllä tavalla.

Päätös näitten sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaatii yksimielisen päätöksen kevät- tai syyskokouksessa tai vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen omaisuus Suomen ilmailuharrastusta edistäviin tarkoituksiin purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla, ellei yhdistyksen kokous ääntenenemmistöllä, joka on vähintään 3/4 koko annetusta äänimäärästä, päätä sitä käyttää toisin, muuta urheilua tai nuorisokasvatusta edistäviin tarkoituksiin.

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.